Regulamin sklepu MarcoYog

Regulamin sklepu internetowego MarcoYog

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Administrator – Marek Ptasiński.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MarcoYog.

Sklep internetowy MarcoYog – serwis internetowy dostępny pod adresem www.marcoyog.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Markiem Ptasińskim a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 1. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.marcoyog.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.marcoyog.pl prowadzony jest przez MarcoYog Marek Ptasiński, NIP 6281499275, ul. Kilińskiego 18/6, 80-452 Gdańsk.

2.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.marcoyog.pl

2.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, są propozycją zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 1. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Przed dokonaniem zamówienia każdy z klientów naszego sklepu musi się upewnić, iż podane dane kontaktowe: e-mail, telefon, adres dostawy są poprawne i zgodne ze stanem rzeczywistym, w innym przypadku sklep może odmówić realizacji zamówienia.

3.2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.2.1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

3.2.2. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

3.2.3. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

3.2.4. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sklepu MarcoYog.

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w Sklepie MarcoYog można składać przez całą dobę poprzez stronę internetową www.marcoyog.pl

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

4.4.1. przedmiotu zamówienia,
4.4.2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
4.4.3. wybranej metody płatności,
4.4.4. wybranego sposobu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z MarcoYog, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz dane do dokonania płatności.

4.8. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany do Sklepu MarcoYog.

4.9. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, między Klientem a Sklepem MarcoYog zostaje zawarta Umowa.

 1. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz  wybranych krajów EOG i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Przy płatnościach przelewem, płatnościach elektronicznych lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczymy od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym MarcoYog lub uznania konta rozliczeniowego Sklepu MarcoYog przez operatora płatności.

5.4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. W razie stwierdzenia uszkodzeń opakowania proszę sporządzić protokół reklamacyjny z kurierem opisując uszkodzenia zawartości i opakowania, lub odmówić przyjęcia przesyłki.

 1. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:

6.2.1. Przelewem na numer konta bankowego:

Marek Ptasiński
Kilińskiego 18/6
80-452 Gdańsk

mBank SA 56 1140 2004 0000 3502 7961 8294

W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, czas realizacji zamówienia liczymy od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu MarcoYog.

6.2.3. Z wykorzystaniem płatności online drogą elektroniczną, których obsługę świadczy Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

6.2.4. Z wykorzystaniem kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, których obsługę świadczy Blue Media S.A.

6.2.5. Z wykorzystaniem płatności online drogą elektroniczną, poprzez platformę Przelewy24.pl, których obsługę świadczy PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 0000347935.

6.2.6. Z wykorzystaniem kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, których obsługę świadczy PayPro S.A.

6.3. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności za Produkty znajdują się w formularzu zamówienia. 

6.4. Przy płatnościach dokonanymi kartami płatniczymi czas realizacji zamówienia liczymy od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu MarcoYog lub uznania konta rozliczeniowego Sklepu MarcoYog przez operatora płatności.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Ciebie kartą płatniczą, dokonamy zwrotu na rachunek bankowy przypisany do Twojej karty płatniczej.

6.5. W razie braku płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, MarcoYog zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia przez MarcoYog, Klient otrzymuje stosowną wiadomość e-mail.

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Oświadczenie należy wysłać pod adres: Marek Ptasiński, ul. Kilińskiego 18/6, 80-452 Gdańsk. Oświadczenie powinno zawierać: nr dowodu zakupu, nazwę zwracanego przedmiotu, datę zakupu, datę odbioru towaru.

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zakupiony towaru wraz z dowodem zakupu należy zwrócić najpóźniej w ciągu 14 dni na adres: Marek Ptasiński, ul. Kilińskiego 18/6, 80-452 Gdańsk.

7.3. Zwracany przez Klienta Towar nie może być używany, musi być kompletny oraz zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Jest wskazane, aby w miarę możliwości zwracana rzecz była zapakowana w oryginalne opakowanie.

7.4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.5. Środki pieniężne zostaną zwrócone drogą elektroniczną na konto nabywcy z którego została dokonana zapłata za zamówienie. Jeśli zakup został opłacony gotówką, Klient ma obowiązek wskazać formę zwrotu pieniędzy na oświadczeniu opatrzonym czytelnym podpisem odręcznym.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, dokonamy zwrotu na rachunek bankowy przypisany do jego karty płatniczej.

 1. Reklamacje z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową w Sklepie MarcoYog

8.1.Sklep MarcoYog, jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za zgodność z Umową Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. W ramach odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową MarcoYog odpowiada wobec Klienta, jeżeli zakupiona przez niego rzecz ma wadę fizyczną. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie MarcoYog należą do sprzedawcy i nie są obciążone prawem na rzecz osób trzecich, nie podlegają zatem rękojmi z tytułu wad prawnych.

8.3. Jeżeli zakupiony w Sklepie MarcoYog towar posiada wadę fizyczną, Klient może wybrać uprawnienie, z którego chce skorzystać:

8.3.1. usunięcie wady produktu i jego naprawę;
8.3.2. wymianę wadliwego produktu na produkt bez wad;
8.3.3. obniżenie ceny wadliwego produktu;
8.3.4. odstąpienie od umowy (tylko jeśli wada będzie istotna).

8.4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sklepu MarcoYog z tytułu za niezgodność towaru z umową wobec Klienta niebędącego konsumentem, zostaje wyłączona. Wyłączenie nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jeżeli dokonany w Sklepie MarcoYog zakup nie ma dla nich zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu działalności gospodarczej, który jest ujawniony w CEIDG.

8.5. Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową nie obejmuje wad spowodowanych przez Klienta, np. niewłaściwym korzystaniem z Towaru, brakiem należytej konserwacji, czy uszkodzeniami mechanicznymi.

8.6. Reklamacje z tytułu rękojmi należy kierować pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@marcoyog.pl. 

8.7. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sklep MarcoYog wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

8.8. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.

8.9. Istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

8.10. Klient będący konsumentem może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1706 ze zm.).

8.11. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.12. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 1. Gromadzenie i udostępnianie danych

9.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

9.1.1. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

9.1.1.1. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sklepu internetowego, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,

9.1.1.2. Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.

9.2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.

9.3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania i nie wykraczając poza nie.

9.4. Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu internetowego, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz jego Polityką Prywatności.

9.5. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

9.6. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu internetowego danych w następujących celach:

9.6.1. złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
9.6.2. zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,
9.6.3. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
9.6.4. zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
9.6.5. dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Sklepu,
9.6.6. monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
9.6.7. kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
9.6.8. przeprowadzania badań i analiz, zbierania opinii o produktach dostępnych w Sklepie internetowym w celu poprawy działania dostępnych usług,
9.6.9. egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego,
9.6.10. dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.

9.7. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

9.7.1. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
9.7.2.
imię i nazwisko,
9.7.3. nazwę firmy (w przypadku Klientów niebędących konsumentami),
9.7.4. NIP (w przypadku Klientów niebędących konsumentami),
9.7.5. adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
9.7.6. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
9.7.7. numer telefonu.

9.8. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie internetowym są poprawne. Klienci, którzy zdecydowali się na usunięcie Konta w Sklepie, mają prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych. Uprawnienie to („prawo do bycia zapomnianym”) wynika wprost z przepisów RODO - Rozporządzenia (UE) 2016/679.

9.9. Dane osobowe Klientów zbierane są (lub będą) przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności sklepu internetowego: zapisu na Newsletter, kontaktu mailowego z Klientem, formularza zamówienia.

9.10. Sklep MarcoYog, za pośrednictwem platformy TrustMate zbiera opinie w zakresie oceny Sklepu za zrealizowane zamówienie. Zbierane są zarówno opinie pozytywne jak i negatywne. Wykorzystując anonimowe technologie rejestrujące, po dokonaniu zakupu Towaru, platforma TrustMate wysyła zaproszenie do wystawienia opinii, wysyła przypomnienia w przypadku braku reakcji Klienta na maila z zaproszeniem  oraz wysyła podziękowanie po wystawieniu opinii, w formie email. TrustMate weryfikuje, czy opinia została dodana przez osobę, która faktycznie dokonała zakupu w sklepie MarcoYog. TrustMate dokładnie weryfikuje każdą potwierdzoną opinię aby zapewnić rzetelność gromadzonych ocen. Wystawione opinie publikowane są na stronie Sklepu MarcoYog w postaci widżetu pojawiającego się na każdej stronie Sklepu.

 1. Informacje ogólne

10.1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator stosuje zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, szczególnie w zakresie wynikającym z przepisów RODO - Rozporządzenia (UE) 2016/679.

10.2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

10.3. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

10.3.1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
10.3.2.
poprzez gromadzenie plików “Cookies”,
10.3.3. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.

10.4. Sklep gromadzi informacje dobrowolnie podane przez Klienta, za pomocą zgód udzielonych podczas składania zamówienia lub przy rejestracji w Sklepie. Zgody mogą zostać udzielone w formie zaakceptowania gotowego oświadczenia przygotowanego przez Administratora. Gromadzone w ten sposób informacje są przetwarzane jedynie w celach usprawniania działania Sklepu, jak również poprawy jakości obsługi Klienta, w żadnym wypadku Administrator nie przetwarza w ten sposób uzyskanych informacji w celach wykraczających dozwolony prawem marketing swoich usług, prace usprawniające działanie Sklepu i poprawiające jakość i szybkość obsługi Klienta.

10.5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Administrator nie rozszerza w sposób bezpośredni lub dorozumiany zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w sposób przez niego nieprzewidziany lub nieupoważniony.

10.6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

10.7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10.8. Sklep MarcoYog zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu internetowego. O wszelkich zmianach Sklep będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10.9. Na stronach Sklepu MarcoYog mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się Klientowi zapoznać.

10.10. Szczegółowe informacje w zakresie Polityki prywatności zawarte są w dokumencie “Polityka prywatności i pliki cookies” dostępnym ze stopki strony Sklepu internetowego MarcoYog.

10.11. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. INPOST S.A. ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, REGON: 122726260, NIP: 6793087624; zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, Kapitał zakładowy: 11 558 000,00 złotych; - w celu realizowania zamówień sklepu internetowego i dostawy towarów zamówionych.
 2. Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, REGON: 191781561, NIP: 585-13-51-185; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych; - w celu realizowania płatności w sklepie internetowym.
 3. PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy KRS pod nr 0000347935, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł; - w celu realizowania płatności w sklepie internetowym.
 4. mElements S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, NIP: 5223047892; numer REGON: 363203696, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590484, Kapitał zakładowy w wysokości 7 500 000 złotych; - w celu realizowania płatności w sklepie internetowym.
 5. FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155c, 31- 406 Kraków, NIP 6751496393, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000497051; - w celu realizacji usługi e-mail marketingu oraz czynności towarzyszących tej usłudze.
 6. Krajowy Rejestr Opinii SA, pl. Solny 15, 50-065 Wrocław, REGON: 369980751, NIP: 8971854393, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000737597; - w celu wysyłki zaproszeń do wystawienia opinii, wysyłki przypomnień w przypadku braku reakcji Klienta na maila z zaproszeniem oraz wysyłki podziękowań po wystawieniu opinii, w formie email lub wiadomości tekstowej.

11. Postanowienia końcowe.

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem internetowym MarcoYog a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Złożenie zamówienia w Sklepie MarcoYog oznacza akceptację postanowień regulaminu. W sprawach nie uregulowanych w/w postanowieniami regulaminu obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

11.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. Zmiany przepisów prawa, które mogą wpływać na zakres i sposób świadczenia usług przez Sklep MarcoYog.
 2. Zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym.
 3. Zmian organizacyjnych Sprzedawcy związanych ze zmianą jego danych lub zakresu świadczonych usług.

11.4. Klient, który został powiadomiony o zmianach Regulaminu i nie akceptuje ich, ma prawo do odstąpienia od Umowy.

11.5. Uaktualniony regulamin obowiązuje od dnia 2 stycznia 2023 roku i jest on udostępniony w formie możliwej do jego utrwalenia.

DOSTAWY

 1. PACZKOMAT
  1.1 Dostawy krajowe mogą być realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Towar dostarczany jest kurierowi w ciągu 3-5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
  1.2 Koszt przesyłki poprzez paczkomat uzależniony jest od wagi zamówionych produktów.
  Przy zakupie od 500,00 zł, koszt przesyłki jest darmowy.
 2. POCZTA POLSKA

2.1. Dostawy krajowe mogą być realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Towar nadawany jest w ciągu 3-5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

2.2. Koszt przesyłki poprzez Pocztę Polską uzależniony jest od rodzaju wybranej przesyłki i jej wagi.

2.3. Przy zakupie od 500,00 zł, koszt przesyłki jest darmowy.

2.4. Usługa darmowej dostawy nie jest dostępna przy wysyłce na teren innego kraju niż Polska.

 1. WYBRANA USŁUGA KURIERSKA z udostępnionych w Sklepie MarcoYog.
 2. ODBIÓR OSOBISTY

Odbiór osobisty jest możliwy okresowo, po wcześniejszym ustaleniu terminu (tel. 502638083) w Gdańsku Wrzeszczu.

Dodatkowe informacje: - Aktualne ceny kosztów wysyłki dostępne są z poziomu koszyka i są przeliczane w zależności od wagi i wymiarów zakupionego Towaru. Okresowo mogą być stosowane rabaty i promocje obniżające koszty dostawy.

Copyright © 2019 -2023 MarcoYog.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.